Reglement

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KREATOKIDZ.PL

z 06.08.2018r.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – PAULINA LISEK prowadząca firmę ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Parkowa 20, 62-051 Wiry, NIP 7792298176, REGON 367079477, adres poczty elektronicznej: swietniesiesklada@gmail.com lub kreatokidz@gmail.com , numer telefonu: 512130006.
 4. Kodeks Cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kreatokidz.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.kreatokidz.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą świetnie się składa Paulina Lisek, ul. Parkowa 20, 62-051 Wiry, NIP 7792298176 prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
 10. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 13. Czas Realizacji Zamówienia– czas potrzebny na wyprodukowanie Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kreatokidz.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kreatokidz.pl prowadzony jest przez firmę ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK, ul. Parkowa 20, 62-051 Wiry, NIP 7792298176.

2.4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.kreatokidz.pl.

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kreatokidz.pl.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) oraz w euro.

2.11 Firma ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.12 Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

2.13 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

2.14 Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, PayPal, w szczególnych przypadkach, również płatnością za pobraniem, po uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą.

2.15. Towar oferowany przez Sprzedawcę wykonywany jest ręcznie, Czas Realizacji Zamówień jest wydłużony i w zależności od możliwości fizycznych i nakładu pracy Sprzedawcy, waha się od 3 do 10 dni roboczych.

2.16. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Art. 38. ust. 3), Towar nie będący w stałej ofercie Sklepu, wykonany według specyfikacji Klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlega zwrotom. Czas Realizacji Zamówień tego typu ustalany jest z Klientem indywidualnie.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK.,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: świetniesiesklada@gmail.com lub kreatokidz@gmail.com. W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kreatokidz.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia (koloru, rozmiaru i innych danych technicznych),
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy,

4.6. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ŚWIETNIE SIĘ SKŁADA PAULINA LISEK Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.12. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

4.13 W sytuacji nie uiszczenia zapłaty za zamówiony Towar w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamówienie zostaje anulowane.

5. Realizacja Zamówienia

5.1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

5.2.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

5.3. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. 

Dane do przelewu:

Świetnie się składa Paulina Lisek, ul. Parkowa 20, 62-051 Wiry

Nr konta bankowego: 67 1950 0001 2006 0024 3288 0001

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

5.1. Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób, który wybrał Klient w momencie składania Zamówienia lub w szczególnych przypadkach, w sposób, który został ustalony ze Sprzedawcą. Koszty dostawy uzależnione są od wagi przesyłki i opisane są na stronie Sklepu w zakładce „czas i koszty dostawy” https://de.kreatokidz.com/czas-i-koszty-dostawy/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych licząc od dnia uiszczenia przez Klienta zapłaty za Zamówienie. W przypadku Towarów wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta, czas realizacji ustalany jest z Klientem indywidualnie i zgodnie z punktem 2.16. Regulaminu, nie podlega zwrotom.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kreatokidz.pl

5.5. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru Zamówienia należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

5.6. Dowód sprzedaży (faktura VAT lub paragon) dołączany jest do przesyłki lub dostarczany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu z pkt 6.8.

6.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży informując o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie (tel.512 130 006) lub mailowo swietniesiesklada@gmail.com lub kreatokidz@gmail.com i składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj. Oświadczenie Kupujący może dołączyć do odsyłanego Produktu.
6.3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono wzór, rozmiar, kolorystykę itp.)
6.4. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6.5. jeżeli konsument przekroczy swoje uprawnienia i na skutek jego działań nastąpi pomniejszenie wartości towaru, wówczas konsument będzie za to odpowiedzialny.

6.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres:

Kreato Kidz Paulina Lisek,

Ul. Parkowa 20, 62-051 Wiry

najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

6.8. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Kupujący.
6.9. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
6.10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.12. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  

 

7. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

7.2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

7.3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) i ma prawo domagać się nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna- sprzedaży jeśli wada jest istotna.

7.4. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:

– towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;

– towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

– stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

7.5 Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

7.6 Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

7.7 Wady fizyczne nowego towaru, widoczne w momencie otrzymania przesyłki, powinny być zgłaszane niezwłocznie mailowo (kreatokidz@gmail.com) lub telefonicznie (512 130 006)

7.8. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany produkt na adres:

Kreato Kidz Paulina Lisek

Ul. Parkowa 20

62-051 Wiry

7.9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.

8. Polityka prywatności

8.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest źródłem

obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu.

8.2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za

pośrednictwem Sklepu (Administrator). Administrator dochowa szczególnej

staranności w celu ochrony interesów Usługobiorców i Klientów. Administrator

stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe

przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą i uszkodzeniem.

8.3. Dane Usługobiorców i Klientów są przetwarzane wyłącznie celu realizacji i

promowania usług Sklepu, w tym w szczególności:

– Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (złożenia i realizacji Zamówień),

– Rozliczenia Umowy,

– Wystawienia faktur,

– Założenia i obsługi Konta,

– Rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i obsługi zwrotów,

– Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,

– Wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących

przepisów prawa,

– W celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora,

w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego

newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z

2017 r. poz. 1219),

– Przeprowadzenia akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i

konkursów.

8.4. Powyższe oznacza, że Administrator przekazuje dane Usługobiorców i Klientów

zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy

Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, firmom informatycznym

wspierającym ww. procesy oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu

płatności.

8.5. Administrator może przetwarzać dane Usługobiorców i Klientów w następującym

zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu

kontaktowego, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby, numer

rachunku bankowego. W przypadku Przedsiębiorców Administrator może

przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Usługobiorcy lub Klienta.

8.6. Administrator może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu

IP urządzeń Usługobiorcy oraz Klienta w celach technicznych, statystycznych oraz

w celu udoskonalania funkcjonalności Sklepu.

8.7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest ich

niezbędność do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania

powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda

Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów

realizowanych przez Administratora.

8.8. Podanie danych przez Usługobiorcę i Klienta jest dobrowolne, jednak jednocześnie

jest niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

8.9. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu

bezpośredniego będzie realizowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jego

zgody. Usługobiorcy i Klientowi przysługuje prawo odwołania ww. zgody w każdym

czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w

powyższym celu.

8.10. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie

narusza to przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do

przenoszenia danych.

8.11. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, w

przypadku gdy ich zachowanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa

lub niezbędne w celu realizacji roszczeń.

8.12. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do

należytego świadczenia usług przez Administratora lub wypełnienia

obowiązujących przepisów prawa a także przez okres przedawnienia roszczeń

cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Usługobiorcy

 1. Administrator może przetwarzać zawarte w plikach cookies dane dotyczące osób

odwiedzających strony internetowe Sklepu w następujących celach:

– zapamiętywania danych związanych z dostępnymi w Sklepie

formularzami, w szczególności Formularzem Rejestracji i Formularzem

Zamówienia oraz danych Koszyka,

– dostosowania funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji

odwiedzających,

– analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzających oraz sposobów

korzystania przez nich ze Sklepu,

– zapamiętywania danych niezbędnych do logowania się oraz identyfikacji

Usługobiorców i Klientów zalogowanych,

– zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.

8.14. Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania

z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą

mieć ograniczone działanie. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej

zgody na przykład poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.

9.2. Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.

9.3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą Świetnie się składa Paulina Lisek a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

 

Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 300 zł!